Ogłoszenie z dnia 2021-03-05 - Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego

Data wydania 2021-03-05
Tytuł Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego

Radziłów 2021-03-05

Gk. 6220.5.2021.JC

 OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) oraz art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256), Wójt Gminy Radziłów zawiadamia strony o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą

„Modernizacja gospodarstwa – zakup maszyn rolniczych, zwiększenie obsady bydła o ok. 12,25DJP w gospodarstwie o docelowej obsadzie inwentarza ok. 57 DJP przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działkę nr 110/1 położoną w obrębie geodezyjnym Borawskie - Awissa, gm. Radziłówz wniosku Pana Radosława Borawskiego. 

Przedłużenie nastąpi ze względu na konieczność uzupełnienia przez Wnioskodawcę materiału dowodowego - karty informacyjnej przedsięwzięcia celem uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 30. 04. 2021 r.

Zgodnie z art. 37 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

 WÓJT           
Krzysztof Milewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-03-05

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-10

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-10