Ogłoszenie z dnia 2021-02-26 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-02-26
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 26.02.2021 r.

Gk.6220.5.2020.JC

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Radziłów działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek Pana Pawła Piszczatowskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „dobudowie do istniejącego jałownika budynku inwentarskiego (obory) wolnostanowiskowej, bezściołowej o obsadzie 80,0 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 119 DJP), wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności min. 1000 m3, zbiornikiem na ścieki socjalno-technologiczne o pojemności min. 10,0 m3, infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania budynku, realizowanego na terenie, obejmującym część działki nr 7 i nr 6/4, położonym w obrębie geodezyjnym Dusze-Dębówka, gm. Radziłów, pow. grajewski, woj. podlaskie” podaje do publicznej wiadomości informację o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko, oraz złożenia wyjaśnień.

Dla planowanego przedsięwzięcia nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Radziłów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie.

W związku z uzupełnieniem przez wnioskodawcę w dniu 25 lutego 2021r. braków w raporcie o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia,  zgodnie z art.  106 § 2 k.p.a. oraz 49 k.p.a. w związku
z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 4, art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, zawiadamia się strony, iż tutejszy organ wystąpił z prośbą do organów - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie celem uzyskania opinii i uzgodnień warunków realizacji  przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Zgodnie z art. 34 cytowanej wyżej ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 05 września 20016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.). W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z uwagi na brak możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (862737119), w godzinach urzędowania, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres cendrowska@gminaradzilow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości, sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

 

WÓJT          
 Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-02-26

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-04