Ogłoszenie z dnia 2021-02-17 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Data wydania 2021-02-17
Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Gk.6733.1.2021.JC

Radziłów 17.02.2021 r.

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 293.z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe z wniosku Gminy Radziłów, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: zabudowa usługowa z zakresu kultury i opieki społecznej, której przedmiotem jest przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej zlewni mleka wraz z infrastrukturą techniczną, obejmująca:

 • przebudowę pomieszczeń;
 • remont wewnętrznych instalacji technicznych;
 • docieplenie budynku;
 • rozbiórkę istniejącego podestu;
 • budowę schodów zewnętrznych i  pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz
 • zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji,

na potrzeby budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej; przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 1575/2, 1576/2, 1577, 1578/1, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Łoje - Awissa, gm. Radziłów;

W trakcie postępowania zostały uzyskane postanowienia:

 • Starosty Grajewskiego Sygn. WG.6123.8.2021 z dnia 29 stycznia 2021r.
 • Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie Sygn. ZDP.713.35.2021.BS  z dnia 3 lutego 2021r
 • Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku  Sygn. DIT.III.7634.14.2021 z dn. 10 lutego 2021r
 • Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego PU.480.6.2021 z dnia 5 lutego 2021r,
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WST.II.612.1.1.2021WN z dnia 15 lutego 2021r

Strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zgromadzonych materiałów, przeprowadzonych dowodów, oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w tym pismem w sprawie wycofaniu wniosku inicjującego postępowanie i możliwości złożenia ewentualnego sprzeciwu. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Informuję ponadto o możliwości składania pisemnych uwag
i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Urzędu (w godzinach pracy urzędu).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z uwagi na brak możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (86 2737119), w godzinach urzędowania, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres cendrowska@gminaradzilow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości, sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy

Wójt Gminy     
Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-02-17

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-02-18

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-02-18