Ogłoszenie z dnia 2021-02-17 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-02-17
Tytuł Obwieszczenie

                             Radziłów 2021.02.17

Gk. 6220.5.2021.JC

OBWIESZCZENIE

 

 Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Radosława Borawskiego zam. Borawskie Awissa 14, 19 – 213 Radziłów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Modernizacja gospodarstwa – zakup maszyn rolniczych, zwiększenie obsady bydła o ok. 12,25 DJP w gospodarstwie o docelowej obsadzie inwentarza ok. 57 DJP przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działkę nr 110/1 położoną w obrębie geodezyjnym Borawskie - Awissa, gm. Radziłów”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust.1 pkt 104 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz.1839) dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem Inwestora i zgłoszenia swoich uwag. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z uwagi na brak możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (86 2737119), w godzinach urzędowania, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres cendrowska@ gminaradzilow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości, sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

Ponadto informuję, że zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie, Pl. Niepodległości 12, 19-200 Grajewo, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, WST ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW ul. 29 Listopada 5 16-300 Augustów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i ewentualnego zakresu  raportu.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.).

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.

 

WÓJT          

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-02-17

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-02-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-02-19