Ogłoszenie z dnia 2021-02-12 - Publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów

Data wydania 2021-02-12
Tytuł Publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990),

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 0021 Okrasin, gm. Radziłów, oznaczona nr geod. 29 o pow. 2 490 m2 (w tym: nieużytek o pow. 2490 m2). Stan prawny nieruchomości został opisany w KW. Nr LM1G/00019686/3

Nieruchomość wydzierżawiona będzie na okres 5 lat do użytku rolniczego (w celu przywrócenia kultury rolnej gruntu).

Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego –67,23zł  w stosunku rocznym.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu jest stawką rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości na cele rolne.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o dodatni wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS.

Przeznaczenie nieruchomości: działka nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2021r. (wtorek) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Radziłów, w sali konferencyjnej Urzędu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, w terminie do 12 marca 2021r, wadium w wysokości 13,00zł. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Radziłów Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040, z tytułem „Wadium – przetarg na dzierżawę działki nr geod. 29 obręb Okrasin”. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przetargiem.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Termin zawarcia umowy dzierżawy ustali Wójt Gminy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Treść niniejszego ogłoszenia, oraz szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, pok. nr 3a, tel. 86 2737 119 w godz. 730 – 1530.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-02-12

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-02-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-02-15