Ogłoszenie z dnia 2021-02-02 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-02-02
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 02.02.2021r. 

Gk.6220.21.2020.JC

OBWIESZCZENIE

 

     Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 238), art. 10, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. )

zawiadamiam strony

o zakończeniu postępowania z wniosku Państwa Anny i Grzegorza Bielskich zam. Karwowo 65, 19 – 213 Radziłów w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Modernizacja gospodarstwa- zakup maszyn rolniczych, zwiększenie obsady bydła o ok. 4,75 DJP, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działkę 52/2 w obrębie miejscowości Karwowo, gm. Radziłów.

Ponadto informuję, że w toku postępowania zostały uzyskane opinie:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WSTII.4220.212.2020.MM z dnia 14 grudnia 2020r .r, 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI. ZZŚ.1.4360.377.2020.BG z dnia 19 stycznia 2021r.

Wymienione wyżej organy wyraziły opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem Inwestora i zgłoszenia swoich uwag. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z uwagi na brak możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (86 2737119), w godzinach urzędowania, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres cendrowska@gminaradzilow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości, sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

W związku z powyższym, z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Urzędu (w godzinach urzędowania).

 

Wójt Gminy            

Krzysztof  Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-02-02

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-02-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-02-04