Ogłoszenie z dnia 2021-02-01 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-02-01
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2021.02.01

Gk. 6220.18.2021.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 1 lutego 2021r wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.18.2021.JC o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 93 DJP w systemie bezściołowym (docelowa obsada w gospodarstwie 107 DJP) wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. około 1200 m3, oraz zbiornika na ścieki z hali udojowej o pojemności około 12 m3", przewidzianego do realizacji na działce nr 520/2 usytuowanej w obrębie geodezyjnym wsi Radziłów, gmina Radziłów, pow. grajewski, woj. podlaskie”.

Decyzja została wydana po uzyskaniu opinii:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Sygn. NZ.4461.53.2020 z dnia 16 listopada 2020r,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża WSTII.4220.191. 2020.MM z dnia 8 grudnia 2020, następnie Sygn. WSTII 4220.216.2020.MM z dnia 21 grudnia 2020r 
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI. ZZŚ.1.4360.342.2020.BG z dnia 18 grudnia 2020, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z uwagi na brak możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (86 2737119), w godzinach urzędowania, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres cendrowska@ gminaradzilow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości, sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT          

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-02-01

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-02-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-02-05