Ogłoszenie z dnia 2021-01-22 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-01-22
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów, 22.01.2021 r.

Gk.6733.1.2021.JC

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Radziłów reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Bagińską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej swym zakresem przebudowę i remont wraz z docieplaniem istniejącego budynku komunalnego wraz z remontem instalacji wewnętrznych, rozbiórką podestu, budową schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 
i zagospodarowaniem terenu.

Realizacja inwestycji przewidziana została na terenie działek oznaczonych numerami: 1577, 1576/2, 1575/2, 1578/1, położonych w obrębie 0018 Łoje-Awissa, gm. Radziłów.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem Inwestora i zgłoszenia swoich uwag. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z uwagi na brak możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (86 2737119), w godzinach urzędowania, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres cendrowska@gminaradzilow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości, sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony, oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie lub zgłoszone
do protokołu.

WÓJT GMINY    

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-01-22

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-01-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-01-22