Ogłoszenie z dnia 2021-01-21 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-01-21
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2021.01.21

Gk. 6220.8.2020.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21 stycznia 2021r wydane zostało Postanowienie Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.8.2020.JC w sprawie sprostowania Decyzji Wójta Gminy Radziłów Gk.6220.8.2020.JC z dnia 23 grudnia 2020r o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię- wzięcia pod nazwą: „Budowa budynku hodowlanego, do utrzymania ok. 40 DJP bydła w systemie bezściołowym, w gospodarstwie o obsadzie docelowej 145 DJP na działce nr 85 we wsi Czerwonki, gm. Radziłów, pow. grajewski, woj. podlaskie."

Z treścią w/w postanowienia oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, 19-213 Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a tel. (86) 2737119
w godzinach 700-1545 w Urzędzie Gminy Radziłów w godzinach pracy urzędu.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i podlega wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT           

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-01-21

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-01-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-01-22