Ogłoszenie z dnia 2021-01-15 - Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego

Data wydania 2021-01-15
Tytuł Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego

Gk. 6220.20.2020.JC

Radziłów 2021-01-15

 OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ) oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 poz. 256),
Wójt Gminy Radziłów zawiadamia strony o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą modernizacja gospodarstwa obejmującego usprawnienie wentylacji obory, zakupie maszyn rolniczych, zwiększeniu obsady o 4 DJP, przewidzianego do realizacji na działce nr 103/1 w miejscowości Borawskie – Awissa, gm. Radziłów. 

Przedłużenie nastąpi ze względu na konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31. 03. 2021 r.

Zgodnie z art. 37 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z uwagi na brak możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (86 2737119), w godzinach urzędowania, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres cendrowska@gminaradzilow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości, sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

 

WÓJT           

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-01-15

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-01-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-01-15