Ogłoszenie z dnia 2021-01-12 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Data wydania 2021-01-12
Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Radziłów 2021.01.12

Gk. 6733.7.2020.JC

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Radziłów

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r, poz. 293 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 12 stycznia 2021r., po rozpatrzeniu wniosku, P-4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa, została wydana Decyzja Wójta Gminy Radziłów Gk.6733.7.2020.JC o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 pod nazwą „GRA4425A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji  na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 234, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Zakrzewo, gm. Radziłów;

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, zgłoszenia swoich uwag i wniosków. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z uwagi na brak możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (86 2737119), w godzinach urzędowania, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres cendrowska@gminaradzilow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości, sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia natomiast zgodnie z art. 127a w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji inwestycji. 

 

WÓJT           

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-01-12

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-01-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-01-15