Ogłoszenie z dnia 2020-12-31 - Obwieszczenie

Data wydania 2020-12-31
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2020.12.

Gk. 6220.19.2020.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu31 grudnia 2020r wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.19.2020.JC o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i modernizacja obory do obsady około 59,8 DJP w gospodarstwie o docelowej obsadzie 59,8 DJP przewidziana do realizacji na części działki nr 232 we wsi Czerwonki gm. Radziłów pow. grajewski, woj. podlaskie

Decyzja została wydana po uzyskaniu opinii:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Sygn. Nr 4461.54. 2020 z dnia 16.11. 2020r;
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża
Sygn. WSTII. 4220.190.2020.MM z dnia 16 listopada 2020r; 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI.ZZŚ. 4360. 344.2020.BG z dnia 20 listopada 2020r.
W. w. organy wyraziły opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z uwagi na brak możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (86 2737119), w godzinach urzędowania, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres cendrowska@ gminaradzilow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości, sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT         

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-12-31

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-12-31

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-12-31