Ogłoszenie z dnia 2020-12-31 - Obwieszczenie

Data wydania 2020-12-31
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 30.12.2020 r.

Gk.6733.8.2020.JC

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r poz. 256z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 293.z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe z wniosku Gminy Radziłów, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej swym zakresem przebudowę i remont wraz z docieplaniem istniejącego budynku komunalnego wraz z remontem instalacji wewnętrznych, rozbiórką podestu, budową schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, oraz zagospodarowanie terenu na terenie obejmującym działki oznaczone numerami: 1577, 1576/2, 1575/2, 1575/1, 1578/1 i części działki nr 1576/1, położonych w obrębie 0018 Łoje-Awissa, gm. Radziłów, w związku z cofnięciem wniosku inicjującego postępowanie.

Strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zgromadzonych materiałów, przeprowadzonych dowodów, oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w tym pismem w sprawie wycofaniu wniosku inicjującego postępowanie i możliwości złożenia ewentualnego sprzeciwu. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Informuję ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Urzędu (w godzinach pracy urzędu).

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z uwagi na brak możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (86 2737119), w godzinach urzędowania, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres cendrowska@gminaradzilow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości, sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy

Wójt Gminy     
 Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-12-31

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-12-31

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-12-31