Ogłoszenie z dnia 2020-12-23 - Obwieszczenie

Data wydania 2020-12-23
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2020.12.23

Gk. 6220.8.2020.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23 grudnia2020r wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.8.2020.JC o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku hodowlanego, do utrzymania ok. 40 DJP bydła w systemie bezściołowym,
w gospodarstwie o obsadzie docelowej 145 DJP na działce nr 85 we wsi Czerwonki, gm. Radziłów, pow. grajewski, woj. podlaskie"
„Decyzja została wydana po uzyskaniu opinii:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Sygn. NZ.4461.39.2020 z dnia 19 sierpnia 2020r, oraz NZ.4461.39.2020 z dnia 30. 10.2020r
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża sygn.WST II.4220.141.2020.MM z dn 17 sierpnia 2020r, oraz WST II.4220.176.2020MM z dn 09.10.2020
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI.ZZŚ.1.4360.254.2020.BG z dnia 10 sierpnia2020r, a także BI.ZZŚ.1.4360.254.2020BG z dnia 16 października  2020r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, 19-213 Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a tel. (86) 2737119 w godzinach 7:00-15:45 w Urzędzie Gminy Radziłów w godzinach pracy urzędu.
W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt. Tel. (86) 2737119 w godzinach 7:30-15:45.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
 Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


WÓJT         
Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-12-23

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-12-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-12-29