Ogłoszenie z dnia 2020-12-18 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Data wydania 2020-12-18
Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Gk.6733.7.2020.JC

Radziłów 18.12.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r poz. 256z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 293.z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte i prowadzone na wniosek

Spółki P4 Sp. z o. o. z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest budowa stacji bazowej telefonii komórkowej pod nazwą „GRA4425A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym, obejmująca:

  • wieżę telekomunikacyjną o wysokości do 64,95 m, na której zainstalowane będą anteny, w tym:
  • dziewięć anten sektorowych (nadawczo-odbiorcze) zainstalowane na wysokości 59 m m n.p.t. o azymu -tach  10o, 120o i 240o, których równoważna moc promieniowaną izotropowo wynosić będzie: dla 6 anten 469 W, oraz dla 3 anten 1022 W, a miejsca dostępne dla ludzi znajdują się w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
  • dwie anteny radiolinii zainstalowane na wysokości 56,70 m n.p.t.; w azymutach 30° i 280°
  • urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zainstalowane na szczycie. oraz u podnóża wieży; 

  instalację odgromową; ogrodzenie terenu stacji; przyłącze do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie obejmującym część działki o numerze ew. 234, położonym w obrębie ewidencyjnym 0034 Zakrzewo gm. Radziłów;

Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda- rowaniu przestrzennym, oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam,
iż w sprawie wydane zostało następujące postanowienie: Starosty Grajewskiego WG 6123.175.2020 z dnia 9 grudnia 2020r w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zgromadzonych materiałów, przeprowadzonych dowodów, oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Realizując obowiązki wynikające z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że nastąpi opóźnienie w załatwieniu sprawy
z uwagi na złożony charakter sprawy. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 31 01 2021r.

Zgodnie z art. 37 § 1 cytowanej na wstępie ustawy stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie, lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne
do załatwienia sprawy.

Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Wójt Gminy      
Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-12-18

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-12-18

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-12-18