Ogłoszenie z dnia 2020-12-15 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2020-12-15
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 2000 m2, stanowiący część działki nr 32 o całkowitej pow. 2506 m2, położony w obrębie ewiden- cyjnym 0008 Dusze-Dębówka gm. Radziłów. W ewidencji gruntów grunt jest sklasyfikowany jako nieużytek Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019942/6 zgodnie z którą przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych.

Teren nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 2000 zł brutto. Wnoszony on w będzie do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji, na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza w odstępach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzed niego roku kalendarzowego ogłaszanym przez Prezesa GUS (o dodatni wskaźnik wzrostu). Zmiana wysokości czynszu nie wymaga formy aneksu.

Okres dzierżawy 20 lat.
Z chwilą opracowania miejscowego planu wysokość czynsz ulegnie zmianie.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-12-15

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-12-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-12-15