Ogłoszenie z dnia 2020-12-15 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Data wydania 2020-12-15
Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Radziłów 2020.12.15

Gk. 6733.6.2020.JC

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Radziłów

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r, poz. 293 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. )

zawiadamiam,

że w dniu 15 grudnia 2020r., po rozpatrzeniu wniosku, po rozpatrzeniu wniosku: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20 - 340 Lublin, została wydana decyzja Wójta Gminy Radziłów Gk.6733.1.2020.JC o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:

infrastruktura techniczna, której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV obejmująca:

  • budowę stacji transformatorowej SN/nN (15kV/0,4kV);
  • budowę kablowych linii nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych: 491/1, 479/2, 1041 i 1014 położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Klimaszewnica, gm. Radziłów;

 Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia natomiast zgodnie z art. 127a w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji inwestycji. 

WÓJT          

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-12-15

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-12-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-12-15