Ogłoszenie z dnia 2020-12-10 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2020-12-10
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego Uwagi
1 2 3 4
Grunt o pow. 374 m2, oznaczony numerem działki 56, położony w obrębie ewiden -cyjnym 0030 Szyjki gm. Radziłów. W ewidencji gruntów grunt jest sklasyfikowany jako użytki rolne RVI. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019921/3 zgodnie
z którą przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych.
Teren nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy. Wysokość wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 50 zł. Wnoszony on w będzie do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji, na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza w odstępach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzo wego ogłaszanym przez Prezesa GUS (o dodatni wskaźnik wzrostu). Zmiana wysokości czynszu nie wymaga formy aneksu. Okres dzierżawy 5 lat

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-12-10

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-12-11

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-12-11