Ogłoszenie z dnia 2020-12-10 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2020-12-10
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 150 m2, stanowiący część działki oznaczonej numerem 100 położony w obrębie ewidencyjnym 0027 Słucz gm. Radziłów. W ewidencji gruntów grunt jest sklasyfikowany jako  Br RVI. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00020645/4 zgodnie
z którą przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagos- podarowania przestrzen- nego terenów zabudowy miejscowości Słucz zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV /208/09 Rady Gminy Radziłów z dnia
28 sierpnia 2009r., (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. nr 200 poz. 2197) Działka uzyskała przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzysze- niem usług dla ludności
z wykluczenie działalności uciążliwej  urządzenia infrastruktury technicznej.

Wysokość wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 180 zł +Vat Wnoszony on w będzie do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji, na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza w odstępach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzed niego roku kalendarzowego ogłaszanym przez Prezesa GUS (o dodatni wskaźnik wzrostu). Zmiana wysokości czynszu nie wymaga formy aneksu.

Okres dzierżawy 3 lata

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-12-10

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-12-11

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-12-11