Ogłoszenie z dnia 2020-12-08 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów oraz części obszaru Dusze-Dębówka.

Data wydania 2020-12-08
Tytuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów oraz części obszaru Dusze-Dębówka.

Radziłów 08 grudnia 2020r

Gk..6722.3.2020. JC

 OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego  miejscowości gminnej Radziłów oraz części obszaru Dusze-Dębówka.

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz.293 z późn. zm.), oraz art. 39 pkt. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów Uchwały Nr XXIV/186/2020 z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscwego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowosci gminnej Radziłów oraz częsci obszaru Dusze - Dębówka. 

 Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów w pok. 3a w ciągu 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (tj. do dnia 30 stycznia 2021r) w godzinach pracy urzędu, a także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres: cendrowska@gminaradzilow.pl.

Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, albo nazwę, adres zamieszkania wnioskodawcy, albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy     

Krzysztof  Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-12-08

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-12-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-12-15