Ogłoszenie z dnia 2020-12-07 - Obwieszczenie

Data wydania 2020-12-07
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2020.12.07

Gk. 6220.15.2020.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 7 grudnia 2020r wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.15.2020.JC o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B, od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej – wieś Konopki – do krawędzi jezdni drogi powiatowej od km 0+000,00 do km 2+415,37”, gmina Radziłów, powiat grajewski. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie obejmującym pas drogi gminnej nr 104149B oznaczonym ewidencyjnie numerami działek: 4/2 [obręb 200403_2.0033 Wypychy], 65/2, 65/1 [obręb 200403_2.0014 Konopki] i 948 [obręb 200403_2.0024 Radziłów], częściach istniejących pasów drogowych publicznych dróg gminnych nr 175 537 B – działka nr 67 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 175 536 B – działka nr 59 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 175 540 B – działka nr 118 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 162 507 B – działka nr 101 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 175 538 B – działka nr 83 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 162 837 B – działka nr 21 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 175 535 B – działka nr 10 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 162 838 B – działka nr 87 [obręb 200403_2.0014 Konopki] i nr 162 917 B – działka
nr 949 [obręb 200403_2.0024 Radziłów]
”. Decyzja została wydana po uzyskaniu opinii:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Sygn. Nr 4461.52.2020 z dnia 6 listopada 2020r
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WST II.  4220.187.2020.MM z dnia 9 listopada 2020r,
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI. ZZŚ. 1.4360325.2020.AN z dnia 6 listopada 2020r, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmio- towego przedsięwzięcia na środowisko. Niniejsza decyzja oraz w. w. opinie organów są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Radziłów w godzinach pracy urzędu.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt. Tel. (86) 2737119 w godzinach 730-1545.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty podania
do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT           

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-12-07

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-12-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-12-07