Ogłoszenie z dnia 2020-12-04 - Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

Data wydania 2020-12-04
Tytuł Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

Radziłów 2020.12.04

Gk. 6220.5.2020.JC

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

          

 Zgodnie z art. 30, art. 33 ust.1, 79 ust.1 oraz art. 74 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Radziłów wnioskodawca – Paweł Piszczatowski zam. Dębówka 6, 19 – 213 Radziłów złożył Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Dobudowa do istniejącego budynku jałownika budynku inwentarskiego- (obory) wolnostanowiskowej bezściółkowej o obsadzie 80 DJP ( docelowa obsada w gospodarstwie 119 DJP)” wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności 1000 m3 zbiornikiem na ścieki socjalno– technologiczne z udojni o pojemności 10 m3, infrastrukturą techniczną niezbędna do prawidłowego funkcjonowania budynku, realizowanego na terenie obejmującym działki nr 7 i 6/4 położonym w obrębie geodezyjnym Dusze Dębówka gm. Radziłów pow. grajewski woj. podlaskie z którym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19 – 213 Radziłów,  w pokoju nr 3a  tel. (86) 273 7119  w godzinach 730-1545 .

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust 1 pkt 104 lit. a, tiret pierwsze, podwójne tiret drugie w związku z § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany.

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w/w sprawie wydaje Wójt Gminy Radziłów po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie odnośnie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, o które wystąpiono dnia 4 grudnia 2020 r.

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 30, art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) o podaniu w dniu 4 grudnia 2020r do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poprzez umieszczenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów i w m. Dębówka oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  Radziłów.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 15 stycznia 2021r. na adres Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów. Zgodnie z art. 34 cytowanej wyżej ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 05 września 20016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.). W okresie stanu zagrożenia epidemicz nego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z uwagi na brak możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (862737119), w godzinach urzędowania, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres cendrowska@gminaradzilow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości, sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz.283 ze zm.).

WÓJT         

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-12-04

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-12-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-12-04