Ogłoszenie z dnia 2020-12-02 - Obwieszczenie

Data wydania 2020-12-02
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2020.12.02

Gk. 6220.19.2020.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 238), art. 10, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. ) 

zawiadamiam strony

o zakończeniu postępowania z wniosku Państwa Marty i Roberta Czerwonka zam. Czerwonki 14, 19 – 213 Radziłów z dnia 28 października 2020r (uzupełnionego w dniu 3 listopada 2020 r.) sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa i modernizacja budynku inwentarskiego –obory do obsady 59,8 DJP w gospodarstwie o docelowej obsadzie 59,8 DJP, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki nr 232w obrębie 0006 Czerwonki gm. Radziłów.

Ponadto informuję, że w toku postępowania zostały uzyskane opinie:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Grajewie Sygn. NZ.4461.50.2020 z dnia 16 listopada 2020r,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WST II.4220.190.2020.MM z dnia 16 listopada 2020r,
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI. ZZŚ. 1.4360344.2020.BG z dnia 20 listopada 2020r.

Wymienione wyżej organy wyraziły opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem Inwestora i zgłoszenia swoich uwag. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z uwagi na brak możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (86 2737119), w godzinach urzędowania, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres cendrowska@ gminaradzilow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości, sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

W związku z powyższym, z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Urzędu (w godzinach urzędowania).

 

WÓJT           

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-12-02

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-01-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-01-05