Ogłoszenie z dnia 2020-11-30 - Obwieszczenie o przedłużeniu terminu

Data wydania 2020-11-30
Tytuł Obwieszczenie o przedłużeniu terminu

Radziłów 2020-11- 30

Gk.6220.18.2020.JC

OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu

 

Na podstawie art. 35 § 5 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 poz. 256 z póżn.zm. ) w nawiązaniu do art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.) Wójt Gminy Radziłów zawiadamia strony o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa budynku inwentarskiego –obory o obsadzie 93 DJP w systemie bezściołowym w gospodarstwie o docelowej obsadzie 107 DJP, wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowice o pojemności około 1200 m3,
a także zbiornika na ścieki o poj. około 12 m3”,przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działkę nr 520/2 w obrębie 0024 Radziłów”.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminu określonego w ustawie ooś do wydania postanowienia, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
Ponadto, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania, że przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie ze względu na skomplikowany charakter.

Wyjaśniam, że przedłużenie nastąpi ze względu na konieczność uzupełnienia przez Inwestora dokumentacji celem uzyskania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Zarządu Zlewni w Augustowie ul. 29 listopada 5, 16-300 Augustów, oraz Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży ul. Nowa 2, 18 – 400 Łomża.

W związku z powyższym zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31 stycznia 2021r

Zgodnie z art. 37 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa stronom  służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy przewlekłość

Informuję, że strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium  postępowania. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów, pokój nr 3a od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30- 15:45.

 

WÓJT         

 Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-11-30

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-11-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-11-30