Ogłoszenie z dnia 2020-11-20 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Data wydania 2020-11-20
Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Radziłów 20.11.2020r.

Gk.6733.6.2020.JC 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r poz. 256z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 293.z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte i prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin dla następującego rodzaju inwestycji: „infrastruktura techniczna, której przedmiotem jest budowa elektro- energetycznej sieci nN 0,4kV obejmująca:

  • budowę stacji transformatorowej SN/nN (15kV/0,4kV);
  • budowę kablowych linii nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4kV;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych: 491/1, 479/2, 1041 i 1014 położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Klimaszewnica, gm. Radziłów.”

Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym, oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam,
iż w sprawie wydane zostały następujące postanowienia:

  • Starosty Grajewskiego WG 6123.154.2020 z dnia 27 października 2020r w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku WST II w Łomży – WSTII. 612.1.39.2020.WN z dnia 27 października 2020r w odniesieniu do obszaru objętego ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
  • Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego –PU.480.102.2020 z dnia 6 listopada 2020r w odniesieniu do obszaru otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego,
  • Marszałka Województwa Podlaskiego –Nr DIT-III.7634.88.2020 z dnia 28 października 2020r - w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych;
  • Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku WUDiM.4300.411.2020 z dnia 17 listopada 2020r w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w zakresie gruntów przyległych do pasa drogowego. 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zgromadzonych materiałów, przeprowadzonych dowodów, oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Realizując obowiązki wynikające z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że nastąpi opóźnienie w załatwieniu sprawy
z uwagi na złożony charakter sprawy. Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 15 grudnia 2020r.

Zgodnie z art. 37 § 1 cytowanej na wstępie ustawy stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie, lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne
do załatwienia sprawy.

Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Wójt Gminy    
Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-11-20

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-11-20

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-11-20