Ogłoszenie z dnia 2020-11-12 - Obwieszczenie

Data wydania 2020-11-12
Tytuł Obwieszczenie

Gk. 6220.15.2020.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 238, z późn. zm.), art. 10, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o zakończeniu postępowania z wniosku Gminy Radziłów reprezentowanej przez Panią Annę Bagińską - Kierownika Referatu Inwestycji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr104 149 B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B  od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej – wieś Konopki – do krawędzi jezdni  drogi powiatowej od km 0+000,00 km 2+415,37, gmina Radziłów”. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na terenie obejmującym istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 104 149B oznaczonym ewidencyjnie numerami działek: 4/2 [obręb 200403_2.0033 Wypychy], 65/2, 65/1 [obręb 200403_2.0014 Konopki] i 948 [obręb 200403_2.0024 Radziłów], częściach działek stanowiących istniejący pas drogowy drogi powiatowej nr 1835 B – działki nr 51/1, 2/1 i 4/1 [obręb 200403_2.0033 Wypychy], części istniejących pasów drogowych publicznych dróg gminnych nr 175 537 B – działka nr 67 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 175 536 B – działka nr 59 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 175 540 B – działka nr 118 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 162 507 B – działka nr 101 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 175 538 B – działka nr 83 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 162 837 B – działka nr 21 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 175 535 B – działka nr 10 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 162 838 B – działka nr 87 [obręb 200403_2.0014 Konopki] i nr 162 917 B – działka nr 949 [obręb 200403_2.0024 Radziłów], części dróg gminnych wewnętrznych – działka nr 112 [obręb 200403_2.0014 Konopki], części działek, które zostaną podzielone w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przejęte pod pas drogowy – 2/2, 3, 1, 5/1 [obręb 200403_2.0033 Wypychy], 63, 20, 11, 8, 105/2, 66, 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 84, 86/1 [obręb 200403_2.0014 Konopki], 692, 691, 690, 689, 655, 654, 653, 652, 651, 1505 i 648 [obręb 200403_2.0024 Radziłów],

Ponadto informuję, że w toku postępowania zostały uzyskane opinie:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Grajewie Sygn. NZ.4461.52.2020 z dnia 6 listopada 2020r,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WST II.4220.187.2020.MM z dnia 9 listopada 2020r, 
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI. ZZŚ. 1.4360 325.2020.AN z dnia 6 listopada 2020r.

Wymienione wyżej organy wyraziły opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływa- nia na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt. Tel. (86) 2737119 w godzinach 730-1545.

           W związku z powyższym, z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      Informuję ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Urzędu (w godzinach urzędowania).

WÓJT           

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-11-12

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-11-13

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-11-13