Ogłoszenie z dnia 2020-11-10 - Obwieszczenie

Data wydania 2020-11-10
Tytuł Obwieszczenie

Gk.6733.7.2020.JC

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

zawiadamiam,

że na wniosek P-4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Jolantę Lewandowską ul. Księcia Janusza 2 m 36, 05-803 Pruszków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 pn. GRA4425A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym .

Realizacja inwestycji przewidziana została na terenie obejmującym część działki nr 234 położonej w obrębie 0034 Zakrzewo gm. Radziłów.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem Inwestora i zgłoszenia swoich uwag. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z uwagi na brak możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (86 2737119), w godzinach urzędowania, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres cendrowska@ gminaradzilow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości, sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony, oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczaowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

 

WÓJT GMINY    

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-11-10

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-11-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-11-16