Ogłoszenie z dnia 2020-11-09 - Obwieszczenie

Data wydania 2020-11-09
Tytuł Obwieszczenie

Gk. 6220.11.2020.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 3 listopada 2020r wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.11.2020.JC o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr104134B od drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Karwowo do m. Święcienin”, gmina Radziłów, powiat grajewski.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie obejmującym pas drogi gminnej nr 104134B oznaczony ewidencyjnie numerami działek:70 w obrębie Karwowo, oraz 134 w obrębie Święcienin, a także części działek: 76, 90, 153, 61, 60, 59, 58, 57, 55/2, 54/2, 53/2, 52/2, 51/2, 50/2, 49/2, 48, 46, 45, 43/2, 42/2, 41/2, 40, 39, 38, 37/2, 36/2, 35, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 87, 88, 89, 91/1, 91/2, 92/2, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104/1, 105 położonych w obrębie Karwowo, 62, 100, 175, 133, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 288, 109, 110, 113/1, 190, 286, 189, 188, 187, 186, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 138/1, 289, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138/2, 136, 135 w obrębie ewidencyjnym Święcienin”, pow. grajewski, woj. podlaskie”, Decyzja została wydana po uzyskaniu opinii:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Sygn. NZ.4461.43.2020 z dnia 18 wrzesnia 2020r,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WST II.4220.162.2020.MM z dnia 10 września 2020r, 
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI. ZZŚ. 1.4360 276.2020.BG z dnia 16 września 2020r, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Niniejsza decyzja oraz w. w. opinie organów są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Radziłów w godzinach pracy urzędu.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt. Tel. (86) 2737119 w godzinach 730-1545.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

        Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

         Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT          

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-11-09

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-11-13

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-11-13