Ogłoszenie z dnia 2020-11-03 - Obwieszczenie o przedłużeniu terminu

Data wydania 2020-11-03
Tytuł Obwieszczenie o przedłużeniu terminu

Gk.6220.8.2020.JC

OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z póżn.zm.) w nawiązaniu do art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) Wójt Gminy Radziłów zawiadamia strony o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa- niach dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa budynku hodowlanego, do utrzymania ok. 40 DJP bydła w systemie bezściołowym, w gospodarstwie o obsadzie docelowej 145 DJP na części działki nr 85 we wsi Czerwonki, gm. Radziłów, pow. grajewski, woj. podlaskie”,

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminu określonego w ustawie ooś do wydania postanowienia, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Ponadto, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania, że przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie ze względu na zmianę wniosku Inwestora w zakresie zmiany przedsięwzięcia, konieczność powtórzenia procesu uzyskania opinii właściwych organów co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania, że przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie ze względu na konieczność

W związku z powyższym zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 30 listopada 2020r

Zgodnie z art. 37 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa stronom  służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy przewlekłość

Informuję, o możliwości zapoznania się z wnioskiem Inwestora i zgłoszenia swoich uwag. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z uwagi na brak możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (86 2737119), w godzinach urzędowania, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres cendrowska@ gminaradzilow.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości, sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia

WÓJT

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-11-03

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-11-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-11-05