Ogłoszenie z dnia 2020-07-27 - Ogłoszenie Wójta Gminy Radziłów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów

Data wydania 2020-07-27
Tytuł Ogłoszenie Wójta Gminy Radziłów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów Uchwały Nr XX/166/2020 z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-rowania przestrzennego gminy Radziłów.

Granicami obszaru objętego zmianą Studium są granice administracyjne gminy Radziłów, zakres zmiany studium określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293). W ramach opracowania zmiany Studium przeprowadzona zostanie procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotem której będzie prognoza oddziaływania na środowisko projektowanego dokumentu.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r

  • w formie papierowej do Wójta Gminy Radziłów na adres: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gminaradzilow.pl, lub skrytka ePUAP:/UGRadzilow/skrytka.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Radziłów.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-07-27

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-08-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-08-04