Ogłoszenie z dnia 2020-06-18 - Obwieszczenie

Data wydania 2020-06-18
Tytuł Obwieszczenie

Gk. 6220.4.2020.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2020r wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.4.2020.JC o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej, boksowej, bezściółkowej o obsadzie 90 DJP wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 1000 m3, oraz ze zbiornikiem na ścieki z udojni o poj. 10 m3 na działce nr 145 obręb Klimaszewnica gm. Radziłów. Decyzja została wydana po uzyskaniu opinii:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Sygn. NZ.4461.16.2020 z dnia 13 marca 2020r,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WST II.4220.42.2020.MM z dnia 17 marca 2020r, 
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI. ZZŚ. 1.4360.66.2019.AN z dnia 7 kwietnia 2020r, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, 19-213 Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a tel. (86) 2737119 w godzinach 700-1545.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po  upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT         

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-06-18

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-11-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-11-16