Ogłoszenie z dnia 2020-04-28 - OBWIESZCZENIE

Data wydania 2020-04-28
Tytuł OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz  postanowienia o zawieszeniu postępowania.

       Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt  8  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz.256 z późn.zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

 

że w dniu 28. 04. 2020 r. zostało wydane postanowienie znak sprawy: Gk. 6220.5.2020.JC stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  polegającego na dobudowie do istniejącego jałownika budynku inwentarskiego (obory) wolnostanowiskowej, bezściołowej o obsadzie 80,0 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 119 DJP)", wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności min. 1000 m3, zbiornikiem na ścieki socjalno-technologiczne  o pojemności min. 10,0 m3, infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania budynku, realizowana na terenie, obejmującym część działki nr 7 i nr 6/4, położonym w obrębie geodezyjnym Dusze Dębówka, gm. Radziłów, pow. grajewski, woj. podlaskie”, oraz postanowienie  Gk. 6220.5.2020.JC  o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na które nie służy zażalenie.

       Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy  (m. in. przedmiotowym postanowieniem, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw terenowych w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie, i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarządu Zlewni w Augustowie w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo, w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 3 w godzinach  730 –1545.  

      Uwagi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 05 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz.1579) na adres Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów.

       Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia

publicznego ogłoszenia.

       Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radziłów, na BIP Urzędu oraz na tablicy sołectwa Dębówka.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski  

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-04-28

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-04-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-04-29