Ogłoszenie z dnia 2020-02-25 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wydania 2020-02-25
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

     Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra- cyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2096 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Jarosława Klimaszewskiego, zam. Klimaszewnica 17, 19 – 200 Grajewo zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa budynku inwentarskiego- obory wolnostanowiskowej, boksowej, bezściółkowej o obsadzie 90 DJP wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 1000 m3 oraz ze zbiornikiem na ścieki z udojni
o pojemności 10 m3 przewidziana do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem 145 we wsi Klimaszewnica, gm. Radziłów, pow. grajewski, woj. podlaskie
.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839) dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów 19-213 Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a tel. (86) 2737119 w godzinach 700-1545 .

Ponadto informuję, że w dniu 25 lutego 2020r zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie, Pl. Niepodległości 12, 19-200 Grajewo, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, WST ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.).

 

 

Wójt Gminy

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-02-25

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-03-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-03-02