Ogłoszenie z dnia 2020-01-31 - Obwieszczenie

Data wydania 2020-01-31
Tytuł Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Radziłów

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r, poz. 1945 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 31 stycznia 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku, Spółki P4 Sp. z o. o. z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, została wydana decyzja Wójta Gminy Radziłów Gk.6733.7.2019.JC o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:

„obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest budowa stacji bazowej telefonii komórkowej pod nazwą „GRA4475A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym, obejmująca:

  1. wieżę telekomunikacyjną o wysokości do 65 m, na której zainstalowane będą anteny, w tym:
    1. dziewięć anten sektorowych (nadawczo-odbiorcze) zainstalowane na wysokości 59 m n.p.t. o azymutach 0o, 110i 210o, których równoważna moc promieniowaną izotropowo wynosić będzie: dla 6 anten 100 W - 500 W oraz dla 3 anten 1000 W – 2000 W, a miejsca dostępne dla ludzi znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego anten wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tych anten,
    2. dwie anteny radiolinii zainstalowane na wysokości 56 m n.p.t.;
  2. urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zainstalowane na szczycie oraz u podnóża wieży;
  3. instalację odgromową;
  4. ogrodzenie terenu stacji;
  5. przyłącze do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 151/1, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Klimaszewnica, gm. Radziłów;"

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia natomiast zgodnie z art. 127a w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

               Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.

Wójt        
Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-01-31

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-02-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-02-04