Ogłoszenie z dnia 2020-01-17 - OBWIESZCZENIE

Data wydania 2020-01-17
Tytuł OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra- cyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2096 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Edwarda Grzymkowskiego zam. Okrasin 57, 19 – 213 Radziłów z dnia 7 stycznia 2020 r (data wpływu 8 stycznia 2020 r), uzupełnionego w dniu 14 stycznia 2020 r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego (obory) w systemie chowu ściółkowego (płytka ściółka i częściowo głęboka) o obsadzie 53 DJP – docelowa obsada gospodarstwa  81 DJP, płyty obornikowej, o pow. min. 210 m2, oraz zbiornika na gnojówkę o pojemności min. 180 m3 przewidziana do realizacji na terenie istniejącej zabudowy zagrodowej, na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 115/4, położonym w obrębie ewidencyjnym Okrasin gm. Radziłów".

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust.1 pkt 104 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839) dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów 19-213 Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a tel. (86) 2737119 w godzinach 700-1545 .

Ponadto informuję, że jednocześnie zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie, Pl. Niepodległości 12, 19-200 Grajewo, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, WST ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW ul. 29 Listopada 5 16-300 Augustów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu  raportu.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.).

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po  upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-01-17

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-01-20

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-01-20