Ogłoszenie z dnia 2020-01-14 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Data wydania 2020-01-14
Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1945.)

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe z wniosku Spółki P4 Sp. z o. o. z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest budowa stacji bazowej telefonii komórkowej pod nazwą „GRA4475A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym, obejmująca:

  1. wieżę telekomunikacyjną o wysokości do 65 m, na której zainstalowane będą anteny, w tym:
    1. dziewięć anten sektorowych (nadawczo-odbiorcze) zainstalowane na wysokości 59 m m n.p.t. o azymutach 0o, 110o i 210o, których równoważna moc promieniowaną izotropowo wynosić będzie: dla 6 anten 100 W - 500 W oraz dla 3 anten 1000 W– 2000 W, a miejsca dostępne dla ludzi znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego anten wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tych anten,
    2. dwie anteny radiolinii zainstalowane na wysokości 56 m n.p.t.;
  2. urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zainstalowane na szczycie oraz u podnóża wieży;
  3. instalację odgromową;
  4. ogrodzenie terenu stacji;
  5. przyłącze do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 151/1, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Klimaszewnica gm. Radziłów;

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r, poz. 1945), oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, iż w sprawie wydane zostały następujące postanowienia:

Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie sygn. BI.ZPI.1.611.8.2020.B.S. z dnia 8 stycznia 2020r, w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zakresie melioracji wodnych, a także Starosty Grajewskiego sygn. WG 6123.3.2020 z dnia 7 stycznia 2020r w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy
Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-01-14

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-01-14

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-01-14