Ogłoszenie z dnia 2020-01-14 - OBWIESZCZENIE

Data wydania 2020-01-14
Tytuł OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), art. 10, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamiam, o zakończeniu postępowania z wniosku NORTH PETROL Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, magazynem energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działce 51 w obrębie Wiązownica gm. Radziłów"

Ponadto informuję, że w toku postępowania zostały uzyskane opinie:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Grajewie Sygn. NZ.4461.46.2019 z dnia 3 stycznia 2020r,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WST II.
    4220.175.2019.MM z dnia 10 stycznia 2020r,
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI. ZZŚ. 1.436.312.2019.AN z dnia 3 stycznia 2020r, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów, oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów 19-213 Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a tel. (86) 2737119 w godzinach 700-1545 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-01-14

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-01-14

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-01-14