Ogłoszenie z dnia 2019-08-30 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów - Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data wydania 2019-08-30
Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów - Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

     OBWIESZCZENI 
 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U z 2018 r poz. 1945)  oraz zgodnie z art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2096),

zawiadamiam

że w dniu 29 sierpnia 2019r oraz w dniu 30 sierpnia 2019r wniesiono odwołania od Decyzji Wójta Gminy Radziłów sygn. Gk.6733.2.2019.JC z dnia 14 sierpnia 2019r., o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: „obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest budowa stacji bazowej telefonii komórkowej pod nazwą „26671 WLM_Radziłow_Szlasy47/95170” obejmująca:

  1. wieżę telekomunikacyjną o wysokości do 45 m, na której zainstalowane będą anteny, w tym:
    1. trzy anteny sektorowe (nadawczo-odbiorcze) zainstalowane na wysokości 38,80 m n.p.t. o azymutach 47o, 155o, 275o, (o maksymalnym zakresie nachylenia tiltu od 0o do 6o), których równoważna moc promieniowaną izotropowo wynosić będzie 8 402W dla każdej z anten, a odległość od miejsc dostępnych dla ludzi od środka elektrycznego anten w osi głównej wiązki promieniowania tych anten wynosi nie mniej niż 200 m,
    2. jedna antena radioliniowa zainstalowana na wysokości 41 m n.p.t.;
  1. urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zainstalowane u podnóża wieży;
  2. instalację odgromową;
  3. ogrodzenie terenu stacji;
  4. przyłącze do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej;
  5. zjazd indywidualny z drogi publicznej kategorii gminnej;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 47, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Szlasy gm. Radziłów. „

Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Radziłów zgodnie z art. 133 ustawy cytowanej wyżej jest zobowiązany przedłożyć akta sprawy do Kolegium Odwoławczego w Łomży celem rozpatrzenia.

Wójt Gminy

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-08-30

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-08-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-08-30