Ogłoszenie z dnia 2019-07-16 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Data wydania 2019-07-16
Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1945.)

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe z wniosku

T- Mobile Polska S.A.,  Marynarska 12, 02-674 Warszawa,

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest budowa stacji bazowej telefonii komórkowej pod nazwą „26671 WLM_Radzilow_Szlasy47/95170" obejmująca:

 1. wieżę telekomunikacyjną o wysokości do 45 m, na której zainstalowane będą anteny, w tym:
  1. trzy anteny sektorowe, których równoważna moc promieniowaną izotropowo zawierać się będzie
   w granicach od 5000 W do 10000 W, dla każdej z anten, a odległość od miejsc dostępnych dla ludzi od środka elektrycznego anten wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tych anten wynosi nie mniej niż 200m,
  2. jedna antena radioliniowa;
 2. urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zainstalowane u podnóża wieży;
 3. instalację odgromową;
 4. ogrodzenie terenu stacji;
 5. przyłącze do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej;
 6. zjazd indywidualny z drogi publicznej kategorii gminnej;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 47, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Szlasy, gm. Radziłów;

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r, poz. 1945), oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, iż organy współuczestniczące w postępowaniu nie wydały żadnych postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy
Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-07-16

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-07-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-07-16