Ogłoszenie z dnia 2019-04-19 - Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów

Data wydania 2019-04-19
Tytuł Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów, ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów

Zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Radziłów ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów
Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny 0020 Mścichy
Numer działki – 328/3
Powierzchnia nieruchomości – 128 m2
Numer KW – LM1G/00019910/3
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 2151,00 zł
Wadium – 300 zł.

 1. Przetarg odbędzie się dnia 21 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów przy ul. Plac 500-lecia 14, o godz. 9.40.
 2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony będzie w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości położonych w obrębie Mścichy, przyległych do działki nr 328/3, stanowiącej przedmiot przetargu.
  Działka będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, może natomiast być wykorzystana przez właścicieli nieruchomości przyległych poprawiając warunki ich zagospodarowania
 3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy Radziłów Nr 21 8752 1016 0260 0114 2000 0010 w Banku Spółdzielczym Jedwabne O/Radziłów
 5. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziłów nieruchomość położona jest na obszarze przewidzianym do rolniczego wykorzystania – zabudowa zagrodowa.
 6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Grajewie po sporządzeniu protokołu z przetargu.
 7. Nieprzystąpienie nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym terminie może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
 8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
 9. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się do dnia 20 maja 2019r.
 10. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej należy złożyć w pokoju nr 3a w Urzędzie Gminy Radziłów.
 11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
 12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
 13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040, najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Radziłów.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-04-19

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-04-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-04-19