Ogłoszenie z dnia 2019-04-02 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2019-04-02
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt oznaczony numerem działki 488 pow. 5227 m2 położony w obrębie ewidencyj nym 0027 Słucz gm. Radziłów
o uregulowanym stanie praw nym w KW Nr 20645 zgodnie
z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów
i zabezpieczeń bankowych.
W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe R IVb o pow. 1419 m2, R V o pow. 3143 m2, Ps IV o pow. 665m 2.

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustale niami miejscowego planu zagospodarowa nia przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 350,00 zł. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każde go roku i podlegał będzie waloryzacji o dodatni wskaźnik wzro stu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na cele rolnicze

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-04-02

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-04-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-04-02