Ogłoszenie z dnia 2019-04-02 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2019-04-02
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w mpzp

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

 Grunt o pow. 4860 m2 sklasyfikowany jako nieużytki stanowiący część działki nr 275 o pow. 5864 m2 w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów.

Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/ 00019825/0

 

Zgodnie z ustaleniami miej scowego planu zagospoda rowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzo nego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/ 06 z dnia 27 lipca 2006r., opublikowaną w Dzien niku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Nr 222 poz. 2165) teren uzyskał następujące przeznaczenie:

 teren urządzeń gospodarowania odpadami

Wysokość rocznego czyn szu dzierżawnego wynosi 100,00 zł. + Vat Czynsz wnoszony będzie do 20 stycznia każdego i podle- gał będzie waloryzacji o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Okres dzierżawy 3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-04-02

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-04-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-04-02