Ogłoszenie z dnia 2019-04-02 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2019-04-02
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Lp. Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w planie Ustalenia dotyczące odpłatności Uwagi
1 2 3 4 5
1 Grunt o pow. 8 202 m2, stanowiący część działki nr 43/2 o całkowitej pow.11799 m2, położony w obrębie ewi- dencyjnym 0028 Sośnia gm. Radziłów. Stan prawny urągu- lowany jest w KW LM1G/ 00019283/8 zgodnie z którą przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym banko wych. Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy. Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 450,00 zł Wnoszony on w dwóch ratach będzie do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji, na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza w odstępach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalenda rzowego ogłaszanym przez Prezesa GUS (o dodatni wskaźnik wzrostu). Zmiana wysokości czynszu nie wymaga formy aneksu. Okres dzierżawy 3 lata

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-04-02

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-04-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-04-02