Ogłoszenie z dnia 2019-03-21 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Data wydania 2019-03-21
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096).

z a w i a d a m i a m

że w dniu 18 marca 2019 r na wniosek PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej średniego napięcia SN-15kV i niskiego napięcia nN-04kV, wraz z budową złącza kablowego ZK-SN na terenie obejmującym działki o numerach: 381, 103, 104, 105, 93, 380, 114, 115, 379, 398/2, 116, 397, 297, 398/3, 399, w obrębie ewidencyjnym 0034 Zakrzewo gm. Radziłów.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3 a, w godz. od 7 30 do 15 45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony, oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ  administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2  w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielane na piśmie lub zgłoszone do protokołu. 

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-03-21

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-03-21

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-03-21