Ogłoszenie z dnia 2018-12-10 - Obwieszczenie Wójta Gmin Radziłów

Data wydania 2018-12-10
Tytuł Obwieszczenie Wójta Gmin Radziłów


                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r, poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

z a w i a d a m i a m,


że w dniu 10 Grudnia 2018 r., po rozpatrzeniu wniosku, Zarządu Dróg Powiatowych,  ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, została wydana decyzja Wójta Gminy Radziłów Gk.6733.5.2018.JC  o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: „obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja obejmująca budowę odwodnienia terenu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowej i gminnej w miejscowości Glinki poprzez rurociąg zbierający wypływające wody podziemne  z odprowadzeniem ich do rzeki Matlak; przewidzianej do realizacji na terenie pasa drogowego drogi powiatowej  i gminnej oraz gruntów rolnych i rzeki Matlak, obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych 292, 342, 237/2 i 336, położone w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Glinki, gm. Radziłów”.

           Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy,  ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji. 

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia natomiast zgodnie z art. 127a w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

               Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji inwestycji. 


       W Ó J T

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2018-12-10

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2018-12-11

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2018-12-11