Ogłoszenie z dnia 2018-11-14 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów

Data wydania 2018-11-14
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów

          Przedmiotem przetargu jest grunt o pow. 12 500 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0021 Okrasin pow. grajewski, gm. Radziłów, stanowiący część działki oznaczonej nr geod. 61/2 o pow. 14 029 m2, z przeznaczeniem na cele rolnicze, na okres 3 lat. Stan prawny nieruchomości został opisany w KW. Nr LM1G/00024826/5.

Przeznaczenie nieruchomości: działka nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Wysokość wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 000,00 zł. Minimalne postąpienie zostanie ustalone podczas przetargu. Stawka czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji corocznej o dodatni wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS. Czynsz dzierżawny płatny z góry, do końca lutego danego roku, na podstawie faktury. Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu  14 grudnia 2018r. (piątek) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Radziłów, w sali konferencyjnej Urzędu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, w terminie do 10 grudnia 2018, wadium w wysokości 300,00 zł. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Radziłów Nr 84 8752 1016 0260 1145 2000 0040, z tytułem „Wadium – przetarg na dzierżawę działki nr geod. 61/2 obr. Okrasin”. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przetargiem.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasad- nionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Treść niniejszego ogłoszenia podlega opublikowaniu w siedzibie właściwego urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, pok. nr 3a, tel. 86 2737119 w godz. 730 – 1530.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2018-11-14

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2018-11-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2018-11-15