Ogłoszenie z dnia 2018-08-22 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów z dnia 22 sierpnia 2018 r. o przystąpieniu do regulacji tytułów prawnych nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Radziłów zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu.

Data wydania 2018-08-22
Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów z dnia 22 sierpnia 2018 r. o przystąpieniu do regulacji tytułów prawnych nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Radziłów zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

o przystąpieniu do regulacji tytułów prawnych nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Radziłów zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121,
z późn. zm. ), art. 3051 i art. 3053 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.), Wójt Gminy Radziłów zawiadamia, że na terenie gminy Radziłów trwa proces regulacji tytułów prawnych do nieruchomości stanowiących własność Gminy Radziłów zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz łączności publicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny.

      W związku z powyższym wzywa się przedsiębiorców przesyłowych, o których mowa w art. 431 w.w. ustawy zajmujących się doprowadzaniem energii elektrycznej, świadczeniem usług telekomunikacyjnych i dostawców internetu do składania w terminie do dnia 15 października 2018 roku do Referatu Urzędu Gminy z siedzibą w Radziłowie przy ul. Plac 500-lecia 14 wniosków
o przeprowadzenie postępowania o nabycie tytułu prawnego do nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Radziłów zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu.

Wnioski należy przedkładać w formie przygotowanej na podstawie procedury Nr SP -1 opublikowanej w biuletynie informacji publicznej http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/563bde7dcbfb2a7/9dba824803dbd70/procedura-sp-1.html

     Względem przedsiębiorców przesyłowych zajmujących się doprowadzaniem energii elektrycznej, świadczeniem usług telekomunikacyjnych i dostawców internetu, którzy nie wystąpią z wnioskiem w ww. zakresie zostaną podjęte dalsze czynności przewidziane przepisami prawa związane z ochroną prawa własności dotyczące nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Radziłów zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej.

    Ww. obwieszczenie podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radziłów.

  • wniosek przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu ze wskazaną powierzchnią gruntu (długość x szerokość), która zostanie (została) zajęta przez urządzenia przesyłowe oraz wskazanie przedmiotu służebności poprzez zaznaczenie na mapie zasadniczej w skali 1:1000 granic wykonywania tego prawa
  • 1 egz. mapy zasadniczej w skali 1:1000.

      Wójt Gminy

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2018-08-22

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2018-08-23

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2018-08-23