Ogłoszenie z dnia 2017-05-31 - WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Data wydania 2017-05-31
Tytuł WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Cena nieruchomości

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Nieruchomość zabudowana położona w obrębie ewidencyjnym 0033 Wypychy gm. Radziłów oznaczona numerem działki 28/1
o pow. 205 m2
( B R IV a o pow. 205 m2), Stan prawny nieruchomości uregulowany został w KW LM1G/00019915/8.
Na działce poniesione zostały nakłady (część budynku mieszkalnego i ogrodzenie trwałe) w wysokości 46 108 zł. przez właściciela działki nr 24 i obecnego użytkownika nieruchomości. Nabywca zobowiązany będzie w akcie notarialnym nabycia nieruchomości ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu w związku z przechodzącą przez działkę siecią wodociągową, na rzecz: Gminy Radziłów, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym zgodnie z załącznikiem graficznym

Nieruchomość nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego gminy Radziłów natomiast w obrocie prawnym funkcjonuje decyzja Wójta Gminy Radziłów nr Gk. 7331-15/08 z dnia 5 maja 2008r w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla następującego rodzaju inwestycji: „ Zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym o łącznej obsadzie inwentarza około 80 DJP, której przedmio tem jest: budowa budynku inwentar skiego-obory w technologii hodowli na głębokiej ściółce o obsadzie 60 DJP, rozbudowa infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjo nowania obiektu”.

Cena nieruchomości wynosi:
48 046,48 zł. słownie:
czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści sześć złotych, w tym: wartość nakładów 46 108.00zł.

Wartość gruntu grunt
1 576,00 zł.+ Vat
wg. stawki 23%

Osoby, którym przysługuje pierwszeń- stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski o jej wykup
do dnia 21 lipca 2017r

 

 

Na podstawie art. 2 pkt. 33 w związku z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług przeniesienie nakładów na działce komunalnej zwolnione z podatku Vat.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-06-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-06-08