Ogłoszenie z dnia 2017-05-31 - WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Data wydania 2017-05-31
Tytuł WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Cena nieruchomości

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Nieruchomość zabudowana położona w obrębie ewidencyjnym 0017 Kramarzewo gm. Radziłów oznaczona numerem działki 95/4 o pow. 329 m2 ( BRVI o pow. 329 m2) o uregulowanym stanie prawnym w KW LM1G/00019915/8. Na działce poniesione zostały nakłady (budynek mieszkalny i ogrodze nie trwałe) w wysokości 29 851 zł. przez właściciela działki 91/2 i obecnego jej użytkownika. Nabywca zobowiązany będzie w akcie notarialnym nabycia nieruchomości ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu w związku z przechodzącym przez działkę przyłączem wodociągowym, na rzecz: Gminy Radziłów, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym zgodnie z załącznikiem graficznym.

Nieruchomość nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego gminy Radziłów ani decyzją
o warunkach zabudowy.

Cena nieruchomości wynosi:

32 249,00 zł. słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych, w tym:
- 29 851,00 zł. wartość nakładów,
- 2 398,00 zł. .+ Vat
wg. stawki 23% wartość gruntu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeń- stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski o jej wykup
do dnia 21 lipca 2017r

 

 

Na podstawie art. 2 pkt. 33 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku Vat.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-06-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-06-08