Ogłoszenie z dnia 2017-04-24 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2017-04-24
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 30 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0013 Klimaszewnica gm. Radziłów stanowiący część działki ozna czonej numerem działki 104/5 o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/ 00019912/7 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. W skład działki wchodzą następujące rodzaje użytków gruntowych – inne tereny zabudowane -BI

Teren przeznaczony do wydzierżawienia został objęty miejscowym planem zagospodarowa nia przestrzennego zatwierdzonym Uchwa- łą Rady Gminy Radzi łów Nr XXVII/ 112/97 z dnia 7 sierpnia 1997 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Łomżyńskiego Nr 11 poz. 76 z 1997 r. i przeznaczony pod tereny urządzeń – obsługi i tras komunikacyjnych

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 36,00 zł + Vat. Czynsz wnoszo ny będzie do 20 stycznia każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za kwartał poprzedzający okres rozliczeniowy.

Okres dzierżawy 2 lata

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-04-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-04-25